Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP VIERHOUTEN PALLETINDUSTRIE BV

Artikel 1 - Algemeen
1.1   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
        Vierhouten : De besloten vennootschap Vierhouten Palletindustrie BV;
        De afnemer : De natuurlijke of rechtspersoon die met Vierhouten een overeenkomst tot
        verkoop en levering van zaken, dan wel een overeenkomst tot het uitvoeren van
        werkzaamheden aangaat;
        De overeenkomst : De tussen Vierhouten en de afnemer tot stand gekomen 
        overeenkomst tot verkoop en levering van zaken dan wel het uitvoeren van
        werkzaamheden;
        Het geleverde : De door Vierhouten aan de afnemer verkochte en geleverde zaken.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vierhouten uitgebrachte
        offertes en door haar gesloten overeenkomsten.
2.2   Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden slechts voor
        zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Offerte
3.1  Offertes van Vierhouten zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
4.1  De overeenkomst komt tot stand door de order tot levering dan wel de opdracht tot het
       uitvoeren van werkzaamheden op grond van de door Vierhouten uitgebrachte offerte.
4.2  Indien de afnemer de order of opdracht mondeling verstrekt, wordt de schriftelijke order-
       of opdrachtbevestiging van Vierhouten geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer
       te geven, tenzij de afnemer onverwijld Vierhouten kennis geeft van zijn bezwaren tegen
      deze weergave van de inhoud.

Artikel 5 - Prijzen
5.1  De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn
      gebaseerd op het prijspeil van materialen, lonen, sociale lasten en andere
      kostenfactoren op de datum van dagtekening van de offerte.
5.2 De in de orderbevestiging genoemde prijzen binden partijen, behoudens de hierna in
      artikel 5.3 opgenomen risicoregeling.
5.3 Vierhouten is gerechtigd de prijzen, ook indien deze reeds schriftelijk zijn bevestigd, te
      wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, onvoorziene omstandigheden of overmacht,
      daaronder begrepen: oliecrisis, extreme prijsstijgingen op de wereldmarkt, stakingen, 
      weersinvloeden en natuurrampen, een en ander indien tussen de totstandkoming van de
      overeenkomst en het tijdstip van levering een periode van meer dan drie maanden
      gelegen is.

Artikel 6 - Levering
6.1  Overeengekomen leveringstermijnen worden door Vierhouten zo nauwkeurig mogelijk
       aangehouden, maar worden niet gegarandeerd.
6.2  Vindt levering door Vierhouten niet binnen de overeengekomen termijn plaats, is
       Vierhouten eerst in verzuim nadat de afnemer haar heeft aangemaand om alsnog binnen
       een redelijke termijn te leveren en die levering is uitgebleven.

Artikel 7 - Tekortkomingen
7.1  De afnemer dient een tekortkoming met betrekking tot het geleverde zo spoedig mogelijk,
       maar uiterlijk binnen 8 kalenderdagen nadat hem van deze tekortkoming is gebleken of
       hem deze redelijkerwijs had moeten blijken, aan Vierhouten te melden, op straffe van
       verval van het recht een beroep te doen op de tekortkoming.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
8.1  Indien de afnemer aantoont dat Vierhouten aansprakelijk is voor een toerekenbare
       tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is die aansprakelijkheid beperkt  
       tot de netto factuurwaarde van het geleverde.
8.2  Vierhouten is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder
       begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en schade van derden.

Artikel 9 - Betaling
9.1  Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling te
        verlangen indien Vierhouten daartoe aanleiding ziet, vindt betaling plaats binnen 30  
        dagen na factuurdatum.
9.2  Reclames ten aanzien van de kwaliteit, eigenschappen of hoeveelheid van het geleverde
       dan wel de uitgevoerde werkzaamheden geven de afnemer niet het recht de betaling
       op te schorten.
9.3  Bij niet-tijdige betaling is de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning
       vereist is, in verzuim en is over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente
       van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele
       maand geldt.
9.4  Alle kosten, die voor Vierhouten verbonden zijn aan de inning van hetgeen de afnemer
       aan Vierhouten verschuldigd is, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke
       kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door Vierhouten
       aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, 
       met een minimum van € 500,00.

Artikel 10 - Overgangrisico en eigendom
10.1  Het geleverde is na levering voor risico van de afnemer.
10.2  De door Vierhouten geleverde zake blijven eigendom van Vierhouten totdat de afnemer
         heeft voldaan aan alle vorderingen, voortvloeiende uit de tussen Vierhouten en de
         afnemer bestaande overeenkomsten tot het leveren van zaken of het verrichten van
         werkzaamheden, daaronder begrepen de vorderingen wegens tekortkoming in de
         nakoming van die overeenkomsten.
10.3  Zolang Vierhouten als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich
         jegens haar om het geleverde zorgvuldig te behandelen en het geleverde:
         a. niet te verpanden;
         b. niet te verwerken;
         c. niet over te dragen of af te geven, anders dan in het kader van de normale
             bedrijfsvoering.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillen
11.1  Op alle overeenkomsten tussen Vierhouten en de afnemer is Nederlands recht van
         toepassing.
11.2  Op alle overeenkomsten tussen Vierhouten en de afnemer is het CISG (Weens 
         Koopverdrag 1980) niet van toepassing.
11.3  Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen Vierhouten en de afnemer gesloten
         overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in het
         arrondissement Arnhem, onverminderd het recht van Vierhouten zich te wenden
         tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.

Download
onze algemene voorwaarden